HKScan Sverige investerar i ett nytt hållbarhetstillägg till sina leverantörer

HKScan Sverige inför, som första svenska köttföretag, ett nytt hållbarhetstillägg till sina nöt- och grisleverantörer från och med januari 2024. En hållbarhetsinvestering som totalt uppgår till 75 miljoner kronor under det första året. Syftet är att ytterligare stimulera den gröna omställningen på gård och därmed bidra till att framtidssäkra svensk livsmedelsproduktion.

Det finns ingen annan del av näringslivet som är kopplad till så många av våra svenska nationella miljömål som jordbruket, och därmed finns det heller ingen grön omställning som är viktigare att lyckas med än den för odling och djurhållning. Men det kostar att ställa om. För att jordbruket ska kunna investera i hållbara metoder och ny teknik, så behövs tydliga ekonomiska incitament och tillgängliga miljöersättningar.  

Som en del av sitt hållbarhetsarbete startade HKScan Sverige Gårdsinitiativet 2020 – ett projekt med syfte att i nära samarbete med sina leverantörer minska svenskt kötts klimatpåverkan och samtidigt öka dess miljöfördelar. Projektet har gett värdefull kunskap kring vilka insatser som leder till minskad klimatpåverkan och som även innebär kostnadsbesparingar. Nu bygger HKScan Sverige vidare på Gårdsinitiativet.  

Nytt hållbarhetstillägg 

 

För att ge bästa möjliga förutsättningar och öka takten i omställningsarbetet så behövs ekonomiska incitament. Från och med januari 2024 kommer därför ett hållbarhetstillägg att utbetalas till HKScan Sveriges nöt- och grisleverantörer. En hållbarhetsinvestering som totalt uppgår till 75 miljoner kronor det första året. 

”Ska vi kunna öka takten i den gröna omställningen i Sverige, samtidigt som vi har behov av att öka livsmedelsproduktionen, så krävs gemensamma åtgärder och insatser, både inom politiken, jordbruksnäringen och i livsmedelsbranschen. För att kunna genomföra det behövs marknadslösningar med ekonomiska incitament”, säger Lars Appelqvist, VD på HKScan Sverige. ”Hållbarhetstillägget till våra leverantörer är ett första steg och vårt bidrag till denna omställning som är förutsättningen för ett framtidssäkrat svenskt lantbruk”. 

Hållbarhetstillägget ges i förskott, som ett incitament för att gården ska kunna realisera de insatser som har störst effekt på den enskilda gården, och är utformat enligt en modell som ska innebära så lite extra administration som möjligt för lantbrukaren.  

“Vi vill att fokus i arbetet hos våra leverantörer ska ligga på verklig förflyttning genom konkreta insatser, snarare än att addera mer administrativt arbete”, säger Magnus Lindholm, Inköpsdirektör Djur på HKScan Sverige “och vårt samarbete med Agronod bidrar i högsta grad till detta”. 

Tre fokusområden

 

För att på ett enklare vis kunna följa leverantörernas hållbarhetsarbete mäts gårdarnas klimatavtryck med hjälp av Agronods dataverktyg Agrosfär, som alla HKScans nöt- och grisleverantörer erbjuds. Utöver uppföljningen av gårdens klimatpåverkan ingår även insatser för att förbättra djuromsorgen och för att främja marker som gynnar biologisk mångfald - till exempel naturbetesmarker - som grund för fortsatt hållbarhetstillägg framöver. 

”Det är viktigt att komma ihåg att många åtgärder som ger en minskad klimatpåverkan också är positiva för ekonomin på den enskilda gården, eftersom de bidrar till att resurserna tas tillvara på ett effektivare sätt. Samtidigt kan vi inte enbart fokusera arbetet på att minska klimatpåverkan eftersom jordbruket berör flera av våra miljömål. Vi behöver  parallellt arbeta med god djuromsorg och ökad biologisk mångfald som  också ingår i vårt hållbarhetstillägg", säger Elina Matsdotter Hållbarhetschef på HKScan Sverige.  

Hållbarhetstillägget

 

Hållbarhetstillägget betalas ut från och med 22 januari 2024 och inkluderar alla våra nötleverantörer (slaktdjur) och grisleverantörer (inkl smågris) med avtal.

Upplägget är utformat så att fokus ligger på konkreta åtgärder på gården, snarare än att addera mer administrativt arbete för dig som lantbrukare och vårt samarbete med Agronod är en viktig förutsättning. Här kan du läsa mer om det. 

Till hållbarhetstillägget har vi kopplat villkor och åtgärder inom tre fokusområden; Klimat, Djuromsorg och Biologisk Mångfald. 

Villkoren ska vara uppfyllda senast under första kvartalet 2025 för att berättiga till fortsatt hållbarhetstillägg. Hållbarhetstillägget utges i förskott, dvs innan villkoren uppfyllts.

Detaljerad information om villkor och åtgärder hittar du här på vår hemsida – logga in på internettjänsten här och klicka där på rubriken Hållbarhetstillägg. 

​​​​​​​Ersättningsnivå för 2024: 

Gris integrerad produktion 50 öre/kg  

Slaktsvin 50 öre/kg samt 20 kr per smågris  

Nöt 1 kr/kg